Organizator

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor zagotavlja zdravo življenjsko okolje za vse prebivalke in prebivalce Republike Slovenije ter spodbuja in usklajuje prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja. S spodbujanjem in usmerjanjem prostorskega razvoja teži k razvoju in doseganju družbene blaginje in svobode posameznika ob hkratnem ohranjanju okolja, krajinske pestrosti in naravnih virov.

Pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja vzpostavlja sodelovanje z lokalnimi skupnostmi po načelih partnerstva in subsidiarnosti. Zagotavlja odprtost oblikovanja in uveljavljanja politik ter ukrepov trajnostnega razvoja s spodbujanjem sodelovanja posameznikov in skupin ter organizacij civilne družbe. Predvsem pa stremi h krepitvi zavesti o skupni odgovornosti za stanje v okolju, naravi in prostoru med vsemi prebivalkami in prebivalci Republike Slovenije.

Osnovne usmeritve in načela načrtovanja naselij so vključena v strateške dokumente, kot so Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Prostorski red Slovenije, Nacionalni stanovanjski program.

Partnerji

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti je pristojno za naloge, ki se nanašajo na področje individualnih delovnih razmerij, posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom, kolektivne pogodbe in urejanje odnosov s socialnimi partnerji, inšpekcijo dela, odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, varnost in zdravje pri delu pri delu, za politiko zaposlovanja doma in v tujini, zavarovanje za čas brezposelnosti, štipendiranje in vseživljenjsko izobraževanje, subvencioniranje študentske prehrane, medsebojno priznavanje kvalifikacij, prost pretok delavcev znotraj EU, črpanje sredstev evropskih kohezijskih skladov, socialno podjetništvo, družinsko politiko, družinska razmerja ter starševsko varstvo in družinske prejemke, socialno varstvo in socialnovarstvene storitve, duševno zravje, družbeno pomoč ogroženim posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva, usposabljanje otrok z motnjami v razvoju, in varstvo oseb, ki ne morejo skrbeti zase, razvoj izvajalskih mrež javnih služb na področju socialnega varstva, položaj in celovito varstvo invalidov, varstvo in pravice vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojn ter obnovo in vzdrževanje grobov in grobišč vojnih veteranov in žrtev vojn ter za enake možnosti.

Zveza društev upokojencev Slovenije

ZDUS je nevladna, neprofitna in samopomočna organizacija upokojencev, ki deluje od leta 1946. Prav tako ima status humanitarne organizacije in organizacije v javnem interesu na področju sociale in kulture. V ZDUSu uspešno izvajajo številne nacionalne in mednarodne projekte s področij vseživljenjskega učenja, aktivnega staranja, borbe proti diskriminaciji starejših itd., financirane iz različnih EU programov. V več kot 500 društev širom Slovenije je vključenih 230.000 članov.

Namen prostovoljnega združevanja je medsebojno povezovanje in sodelovanje za uresničevanje in usklajevanje skupnih interesov, za izboljševanje kakovosti življenja svojih članov, upokojencev in drugih starejših ter za njihovo zastopanje pred državnimi in drugimi organi na ravni države, za izvajanje humanitarne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so v javnem interesu.

Združenje mestnih občin Slovenije

ZMOS je interesno združenje, ki zastopa interese mestnih občin na državni in mednarodni ravni. Vanj je včlanjenih 11 mestnih občin, ki s svojim obsegom delovanja, tako na področju lokalne samouprave kot gospodarstva, predstavljajo pomemben strukturni delež in razvojni potencial slovenskega urbanega, gospodarskega in družbenega življenja.

Temeljne naloge ZMOS se nanašajo na obravnavo zakonskih predpisov, ki zadevajo lokalno samoupravo ter dajanje pobud državnemu zboru, državnemu svetu, vladi in ministrstvom,   uveljavljanje in zastopanje skupnih interesov mestnih občin, izmenjavo izkušenj in krepitev lokalne samouprave, organiziranje razprav o aktualnih vprašanjih v zvezi z uresničevanjem lokalne samouprave, s poudarkom na delovanju mestnih občin, sodelovanje z organizacijami lokalnih in regionalnih skupnosti in oblikovanje skupnih razvojnih projektov.

Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Stanovanjski sklad RS je javni nepremičninski in finančni sklad, ki na raznovrstne načine izpolnjuje stanovanjske potrebe prebivalcev Slovenije. Kot izvajalec nacionalne stanovanjske politike skrbi za uravnoteženo ponudbo primernih stanovanj in lažjo dostopnost do njih. S svojimi dejavnostmi in ponudbo povečuje stanovanjsko mobilnost ljudi. S spodbudami za energetsko in funkcionalno prenovo obstoječih stanovanj ter z uveljavljanjem standardov pri novogradnjah vpliva na povečevanje kakovosti stanovanj. Sklad omogoča gradnjo neprofitnih stanovanj, kreditira nakupe nepremičnin, prodaja stanovanja in kot skrbni upravljalec stanovanjskega fonda vse večjo pozornost posveča najemu kakovostnih, funkcionalnih in strokovno vzdrževanih nepremičnin.

Z ustreznimi finančnimi in drugimi ukrepi in programi samostojno ter v sodelovanju z različnimi subjekti, ki jih k temu zavezuje zakonodaja, povečuje dostop do primernega stanovanja za vse skupine prebivalstva.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja skrbi za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju. Sklad zagotavlja namenska najemna stanovanja in oskrbovana stanovanja za upokojence in druge starejše osebe, prostore, ki jih uporabljajo društva upokojencev, nekaj poslovnih prostorov, parkirnih prostorov ter garaž in eno enoto doma starejših. Je lastnik in gospodari s 3.192 nepremičninami v 116 krajih po vsej Sloveniji.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je pravna oseba, ki posluje kot gospodarska družba v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Zakonom o gospodarskih družbah. Ustanovitelj in edini družbenik Nepremičninskega sklada je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ).

Skupnost občin Slovenije

Skupnost občin Slovenije (SOS) je največje prostovoljno reprezentativno združenje občin v Sloveniji, namenjeno sodelovanju, izmenjavi izkušenj, širjenju informacij, izobraževanju, uveljavljanju in zastopanju skupnih interesov ter združevanju slovenskih občin. Skupnost združuje preko 170 občin, v predsedstvu pa jih zastopa 30 izvoljenih županj in županov. Naloge SOSa so med drugim tudi krepitev lokalne samouprave na vseh ravneh, obravnavanje zakonskih predpisov, ki se nanašajo na lokalno samoupravo in dajanje pobud državnemu zboru, državnemu svetu, vladi in ministrstvom, zastopanje interesov občin v pogajanjih za finančna sredstva, ki se namenijo v državnem proračunu za potrebe občin, modernizacija in racionalizacija dela občinskih organov ter oblikovanje skupnih razvojnih projektov.

Združenje občin Slovenije

Združenje občin Slovenije je interesno združenje slovenskih občin, ki zastopa interese lokalnih skupnosti nasproti državnim organom. Deluje kot informacijsko središče, oblikuje predloge oziroma rešitve na področju lokalne samouprave in jih posreduje državnim organom. Prav tako sodeluje in se povezuje s sorodnimi organizacijami, ustanovami in združenji v okviru države in izven nje. Zavzema se za krepitev lokalne demokracije in lokalne samouprave v Sloveniji, dosledno spoštovanje Evropske listine o lokalni samoupravi in Evropske listine o regionalni samoupravi v Sloveniji, pravno in finančno avtonomijo lokalnih skupnosti,  javno upravo, ki je blizu ljudem, uravnotežen in trajen razvoj občin in območji, ohranjanje podeželja, prenovo industrijskih in urbanih središč, povečanje kvalitete življenja tako na podeželju, kakor tudi v industrijskih in urbanih središčih.